ข่าว : โชว์ผลการตอบแทนการลงทุน ปี 2564 สูงถึง 6 หมื่นกว่าล้านบาท สร้างความเชื่อมั่นเพียงพอการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทุกกรณี

28 มกราคม 2565

 ประกันสังคม โชว์ผลการตอบแทนการลงทุน ปี 2564 สูงถึง 6 หมื่นกว่าล้านบาท

สร้างความเชื่อมั่นเพียงพอการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทุกกรณี

          นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยการดำเนินงานการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาว่า กองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีเงินลงทุนรวม 2,282,490 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสมทบสุทธิจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล 1,447,504 ล้านบาท และผลตอบแทนสะสมสุทธิ จากการลงทุน 834,986 ล้านบาท หากแบ่งเงินลงทุนตามหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงและหลักทรัพย์เสี่ยงกองทุนประกันสังคม มีสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ 75.71 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 24.29 ซึ่งสัดส่วนดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการประกันสังคม ที่กำหนดกรอบการลงทุน ในหลักทรัพย์เสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40 และอยู่ภายใต้ค่าความเสี่ยงที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งผลการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคม ปี 2564 มีผลตอบแทน จำนวน 62,927 ล้านบาท สำหรับกองทุนเงินทดแทนมีเงินลงทุนรวม 71,811 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสมทบจากนายจ้างสุทธิ 45,474 ล้านบาท และผลตอบแทนสะสมสุทธิจากการลงทุน 26,337 ล้านบาท หากแบ่งเงินลงทุนตามหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงและหลักทรัพย์เสี่ยง กองทุนเงินทดแทนมีสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ 79.09 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 20.91 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ที่กำหนดกรอบการลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40 ซึ่งผลการดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน ปี 2564 มีผลตอบแทน จำนวน 1,805 ล้านบาท และหากรวมเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ในปี 2564 สำนักงานประกันสังคม สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้สูงถึง 64,732 ล้านบาท

          นายบุญสงค์ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในการบริหารกองทุน และสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่กองทุนประกันสังคม สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแลและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมจะอยู่เคียงข้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แม้จะเกิดเหตุการณ์ในช่วงภาวะวิกฤตจากไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบการว่างงานของลูกจ้าง ผู้ประกันตน จำนวนมาก ซึ่งสำนักงานฯ มีเงินกองทุนเพียงพอที่จะนำไปจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าว โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้เตรียมสำรองสภาพคล่องไว้รอการจ่ายเงินแล้ว ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่ากองทุนมีเงินเพียงพออย่างแน่นอน

...........................................

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน